line line line

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostati 2011.aastal riiklik Aasia programm, mis lõi esmase visiooni Eesti suhestatuse kohta Aasia riikidega aastani 2020.  2012. aastast  2013. aastani kinnitatud programmi eesmärgiks oli tugevdada Eesti sidemeid tõusvate Aasia majandustega. 2014. aastast integreeriti  Aasia programmi tegevused Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskavva Made in Estonia 3.0_est moodustades osa laiemast Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskavast.

Made in Estonia 3.0 kavas on esile tõstetud Aasia majanduste suur kasvupotentsiaal ja tarbijavõimekuse kasv. Tegevuskava sihtriikide puhul lähtutakse, et 80% tegevustest on koondatud Hansatee riikidele ning 20% osas tegeletakse nii kaugete kui ka lähiriikidega. Kaugete turgude osas on Aasia suunal fookuses kolm peamist turgu  – India, Hiina ja Jaapan. Eelkõige on tähelepanu siiski Hiinal ja Jaapanil, kus lisaks Eesti diplomaatilisele ning äritoele on ka suuremad eeldused välisinvesteeringute kaasamisel – mõlema riigi puhul on täheldatav kasvav huvi Euroopa ja Eesti vastu. Samuti on Eesti ettevõtjate valmis- ning kohalolek neil turgudel liikunud tõusujoones.

Aasia-suunalistest tegevustest tulenevalt on kaheks ekspordieesmärgiks seatud:
Eesmärk 2020.aastaks– Aasia ekspordi osakaal kogu ekspordist moodustab  6%
Eesmärk 2014.aastaks – Aasia turgudel tegutsevate eesti ettevõtet ekspordimahu kasv 50% võrreldes eelneva aastaga.

Välisinvesteeringute seisukohast on Eesti stabiilse majanduskeskkonna, innovaatiliste IT-lahenduste, edukate start-up’ide ning soodsa geograafilise asukohaga tõusmas tugevamalt Aasia ettevõtete huviorbiiti.

Eesti eesmärgid välisinvesteeringute valdkonnas on järgnevad:
Eesmärk 2020.aastaks  – Eesti on Aasia ettevõtete jaoks värav Euroopa Liidu ja Läänemere regiooni turule. Vaheeesmärk 2015.aastaks – Tõusvate Aasia multinatsionaalide poolt on Eestis tehtud 5 võtmetähtsusega välisinvesteeringut.

Eelnevast lähtudes juurutatakse Made in Estonia 3.0 raames  järgnevad uuendused:

·      Eesti läheduses juba tegutsevate Aasia ettevõtete sihtimine tööstusinvestori leidmiseks – luuakse kontaktid Põhjamaades ja Venemaal juba tegutsevate Aasia ettevõtetega ja nende allhankijatega

·      Koostöö naaberriikidega Aasia päritolu riskikapitaliinvesteeringute toomiseks, mille eesmärgiks on saavutada kriitiline mass projektidest, mida Aasia päritolu riskikapitalifondidele esitleda. Olulisteks partneriteks on Soome, Peterburi,Läti ja Leedu iduettevõtteid koondavad ning nendega suhtlevad organisatsioonid

·      Team Estonia mudeli rakendamine Team Finlandi eeskujul

Made in Estonia 3.0 tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks tehakse süsteemset koostööd era-, kolmanda ning avaliku sektori institutsioonidega. Made in Estonia 3.0 tegevuskava eesmärkide saavutamise seireks on moodustatud juhtkomitee, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumide, nende allasutuste ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad.