line line line

Ülikoolis

Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool koondavad kokku enam kui 50 õppejõudu ja teadlast erinevatel Aasia ühiskonda, majandust, kultuuri ja poliitikat puudutavatel teemadel. Tegutsetakse kolmel tasandil: keskne on rahvusvaheline teadustöö ning õppetöö, ent oluline on ka riigile, ühiskonnale ja ettevõtjatele pakutav ekspertiis.

Teaduskeskustena koondavad ülikoolid teadlasi, kes omavad kestvat ja järjepidevat teadustöö kogemust erinevatel teemadel ja piirkondades ja osalevad aktiivselt rahvusvahelistes uurimisprojektides, tehes koostööd teadlastega nii Aasiast kui ka mujalt maailmast. Paljud viibivad kauaaegselt uuritavates riikides kohapeal. Nende süvateadmisi ja kontakte saab eesmärgipäraselt rakendada nii riigi- kui ka erasektori huvidesse.

Õppekeskustena pakuvad ülikoolid Aasia-suunalist terviklikku kraadiõpet nii bakalaureuse, magistri- kui ka doktoritasemel, samuti võimaldatakse teistel erialadel omandada teadmisi Aasiast läbi konkreetsete valikainete või –moodulite. Lisaks pakuvad ülikoolid võimalusi keeleõppeks ja vahetusprogrammideks partnerülikoolidesse Aasias.

Avatud ülikooli kaudu on kõigil huvilistel võimalus võtta samu kursuseid tasu eest. Lisaks pakuvad ülikoolid Aasia-suunalisi koolitusi nii keeleõppes, erinevates Aasia ärikultuurides, poliitikas ja teistel huvipakkuvatel teemadel; korraldavad aeg-ajalt Aasia-teemalisi avalikke loenguid, seminare ja konverentse, kaasates nii Eesti kui välismaa teadlasi ja praktikuid.

Teadustöö ja –projektid
Paljud Eesti teadlased tunnevad erinevaid Aasiaga seotud teemasid läbi oma uurimis- või rakendusprojektide (mis sageli toimuvad koostöö Aasia teadlastega), läbi süvatasemel keeleoskuse, erinevate koostöövormide, isiklike ja institutsionaalsete kontaktide, kohapealse enesetäienduse ja regulaarsete viibimiste kohepeal välitöid ja intervjuusid tehes.

Kui Aasia teemalisi raporteid ja analüüse pakuvad paljud maailma mõttekojad ja rahvusvahelised organisatsioonid, siis Eesti oma teadlased, toetudes teadustööle, suudavad informatsiooni, arenguid ja protsesse tõlgendada just Eesti avaliku või erasektori jaoks mõistetavasse konteksti või Eestit huvitavate nüanssidega.